Медиарт, медицинский центр цены

Биохимические анализы крови

Анализ на АПФ

420 руб.

Цена за ангиотензин-превращающий фермент

Анализ на АСТ

190 руб.

Цена за аспартатаминотрансферазу

Анализ на ГГТП

190 руб.

Цена за гамма-глутамилтранспептидазу, гамма-ГТ

Анализ на АЛТ

190 руб.

Цена за аланинаминотрансферазу

Анализ на ЛДГ

170 руб.

Цена за лактатдегидрогеназа

Анализы на гормоны

Анализ на ХГЧ

630 руб.

Цена за хорионический гонадотропин человека

Анализ на ТТГ

480 руб.

Цена за тиреотропный гормон

Анализ на Т3 свободный

480 руб.

Цена за трийодтиронин свободный

Анализ на ренин

1 450 руб.

Цена за прямое определение

Анализ на АКТГ

650 руб.

Цена за адренокортикотропный гормон

10571 подели-лось 5253 2830 2374